Bedrijfsgegevens

Metaalhandel Maastricht
windmolen 15
6229 PN Maastricht
Nederland

Tel: +31 (0) 43 36 74 94 5
Fax: +31 (0) 43 36 74 94 7

Email: info@eurema.nl
internet: www.eurema.nl

KvK nummer:
14112705

Btw nummer:
NL820560182B01

Bankrekeningnummer:
NL88ABNA0244830371

Graag rekening houden met het volgende:

Edelmetaal- / metaal- koersen hebben een sterke wisseling. Heeft u begrip hiervoor, dat wij u geen vaste prijs kunnen geven. Alle eerder getoonde prijzen zijn dagprijzen en onder voorbehoud van typefouten. hier kunnen geen rechten aan worden ontleend!

algemene voorwaarden:

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen koopt Eurema BV uitsluitend onder de voorwaarden, zoals die hierna zijn geformuleerd. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Eurema BV gedane aankopen, niet tegenstaande andersluidende bedingen en/of bepalingen expliciet door Eurema BV worden erkend.
De koopovereenkomst komt eerst tot stand indien door Eurema BV een order bij de verkoper wordt geplaatst, en deze order door de verkoper wordt geplaatst, en deze order door de verkoper aan Eurema BV schriftelijk is bevestigd, waarbij onder afstand van eventuele algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper deze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing worden verklaard.

2. De aankopen van Eurema BV moeten te allen tijde schriftelijk worden bevestigd. Mondelinge toezegging door afspraken met ondergeschikten van Eurema BV binden Eurema BV niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd. Waar het werknemers van Eurema BV uitdrukkelijk is verboden om tel quel c.q. op zicht te kopen, kan de verkoper nimmer rechten ontlenen aan, c.q. een overeenkomst afleiden uit toezeggingen, op deze basis door werknemers van Eurema BV gedaan.

3. Met de verkoper overeengekomen levertijden zijn bindend voor beide parijen.
Overschrijding van de overeengekomen termijn van levering is niet toegestaan. In geval van overschrijding ontstaat voor de verkoper, uit enkele hoofde van deze overschrijding, aansprakelijkheid voor alle financiële gevolgen, direct en/of indirect, welke uit deze wanprestatie voortvloeien, zulks zonder dat ingebrekestelling of aanmaning noodzakelijk is, en onverminderd het recht van Eurema BV om haar bestelling geheel of voor het nog niet geleverde gedeelte te annuleren.

4. Verborgen gebreken, en/of fouten, en/of anderszins gebreken aan het geleverde zullen uiterlijk binnen 14 dagen na de ontdekking door Eurema BV aan de verkoper worden medegedeeld. De verkoper is dan verplicht de betreffende goederen terug te nemen en onmiddellijk te vervangen, danwel een verhoudingsgewijs redelijke korting te verlenen op de hoeveelheid geleverde goederen of op de voor deze goederen overeengekomen prijs.
De verkoper is aansprakelijk voor alle schade, samenhangend met geconstateerde gebreken en/of vervanging van de goederen, als ook voor alle verdere schade welke daaruit voor Eurema BV mocht voortvloeien.

5. Voor zover de door Eurema BV verkochte goederen worden opgeslagen en getransporteerd door de verkoper rusten bij deze laatste alle risico’s met betrekking tot de geleverde goederen tot en met het moment van aflevering bij Eurema BV danwel andere overeengekomen plaats, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald. De goederen moeten behoorlijk verpakt en/of voor transport geschikt gemaakt worden, en op zodanige wijze beveiligd, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De verkoper zal zich ten genoegen van Eurema BV verzekeren tegen redelijkerwijs aanwezig te achten risico’s gedurende het transport.
Wanneer Eurema BV voor de verpakking en het transport containers, pakkisten, kratten enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de verkoper verplicht genoemde verpakkings- en transportmiddelen uitsluitend te gebruiken voor aan Eurema BV verkochte goederen. Voor de periode dat genoemde verpakkings- en transportmiddelen bij de verkoper berusten en/of op transport zijn gesteld, draagt verkoper het volledige risico daarvoor. Ingeval dergelijke middelen tijdens of na voltrekking van de transactie blijken te zijn verdwenen en/of beschadigd, is de verkoper gehouden de door Eurema BV terzake geleden schade op basis van nieuwwaarde te vergoeden.

6. Tenzij anders wordt overeengekomen is de windmolen 15 te Maastricht, Nederland plaats van aflevering alsmede plaats van betaling.

7. Bij aflevering te Maastricht met betrekking tot kwaliteit en kwantiteit van de aangekochte goederen bepalend voor de inhoud van de overeenkomst. Verkoper staat ervoor in dat geleverde zaken vrij zijn van explosieven en ontvlambare stoffen, chemische verontreinigingen, nucleaire besmetting en volksgezondheids bedreigende stoffen in de ruimste zin des woords almede zijn ontdaan van ongewenste aanhechtingen zoals grond e.d. Eurema BV heeft steeds het recht leveringen te weigeren indien hij weet of vermoedt dat voormelde vervuilingen aanwezig zijn. In dergelijke gevallen draagt verkoper zorg op zijn kosten en risico dat de uitgesloten goederen worden afgevoerd volgens geldende eisen en voorschriften.

8. Indien om welke reden dan ook Eurema BV niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper als zijn opslagmogelijkheden dit toelaten, op verzoek van Eurema BV de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij Eurema BV bezorgd zijn.

9. Behoudens het gestelde in artikel 8 zal de eigendom en het risico voor de goederen op Eurema BV overgaan bij aflevering aan haar bedrijf in Maastricht. Als de verkoper op verzoek van Eurema BV, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, de verzending uitstelt, zal de eigendom der goederen op de koper overgaan op de datum, die daartoe nader tussen hen wordt overeengekomen en is de verkoper gehouden vanaf die datum de goederen als kenbaar eigendom van Eurema BV afzonderlijk op te slaan. De goederen zullen niettemin alsdan voor risico van de verkoper als houder van de goederen blijven, totdat de goederen bij Eurema BV zijn bezorgd.

10. De koopprijs omvat, tenzij het tegendeel overeen is gekomen, de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door Eurema BV aangewezen. Eurema BV is gerechtigd vaststaande en opeisbare vorderingen op de verkoper, met inachtneming van het bij deze voorwaarden bepaalde, in verrekening te brengen met door haar aan de verkoper te betalen schulden.

11. De verkoper waarborgt, dat de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichte voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van sluiten van de overeenkomst.

12. Onverminderd het hiervoor bepaalde wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling al zijn vereist, op het tijstip, waarop de verkoper in staat van faillissement wordt verklaard en voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

13. De verkoper zal Eurema BV volledig schadeloos stellen voor alle schade aan goederen of personen, die voor Eurema BV haar personeel of voor haar afnemers mocht ontstaan uit of ten gevolge van handelingen, voor zover deze zijn te beschouwen als een vorm van wanprestatie of van de onrechtmatige daad van de verkoper, diens personeel of van andere personen, door de verkoper bij de uitvoering van de order betrokken. Hieronder is medebegrepen de schade, die mocht ontstaan door de aanwezigheid, het gebruiken of het aan- en afvoeren van eigendommen van de verkoper, diens personeel of van andere personen, door de verkoper bij de uitvoering van de order betrokken. Verkoper zal Eurema BV vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als hiervoor bedoeld. Indien door een derde een vordering te dezer zaken tegen Eurema BV wordt ingesteld, zal Eurema BV de verkoper daarvan onverwijld in kennis stellen onder toezending van de benodigde gegevens.

14. Met betrekking tot alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met aanbiedingen, leveranties en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, danwel met betrekking tot geschillen deze voorwaarden zelve betreffende, is uitsluitend bevoegd de competente rechter binnen het arrondissement waar vennootschap is gevestigd.
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is toepasselijk in het Nederlands recht.
Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen ter woonplaatse of ter plaatse van de vestiging van Eurema BV

15. Tenzij anders is overeengekomen vind betaling plaats uiterlijk 30 dagen na ontvangst en goedkeuring van de goederen.